Sektor služieb- finančné služby

Financie

Národné hospodárstvo každej krajiny sa skladá z viacerých častí. Tieto časti sa inak nazývajú aj sektory a každá ekonomika v sebe kombinuje štyri základné sektory – primárny, sekundárny, terciárny a kvartérny. Jedným z najvýznamnejších, ktorý predstavuje zdroj rastu každej národnej ekonomiky, je sektor terciárny, ktorý sa inak nazýva aj sektor služieb. Sektor služieb je charakteristický viacerými črtami:

         relatívne nízka investičná náročnosť,

–          predstavuje jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sa sektorov vo vyspelých krajinách,

–          zavádzanie výdobytkov vedy a techniky,

–          na terciárny sektor sa prenášajú viaceré činnosti, ktoré spadajú pod sekundárny sektor,

–          vysoký rast produktivity práce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesDôležitou časťou sektoru služieb sú finančné služby. Finančné služby možno charakterizovať ako akúkoľvek činnosť, ktorá sa spája s financiami. Základným miestom, vďaka ktorému sa finančné služby realizujú, je finančný trh. Finančný trh predstavuje miesto, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po finančných službách. Na strane dopytu stoja tí (fyzické a právnické osoby), ktoré majú záujem o určitý finančný produkt. Na strane ponuky stoja zase tí, ktorí finančné služby ponúkajú. Jedná sa najčastejšie o špecializované inštitúcie – banky, poisťovne, leasingové spoločnosti a podobne. Nachádzajú sa tu však aj špeciálne subjekty, ktoré sa nazývajú finanční poradcovia a sprostredkovatelia. Tieto subjekty sa zaoberajú sledovaním vývoja finančného trhu. Aj spoločnosť Winners Group má svojich finančných špecialistov, ktorí vystupujú jednak vo forme finančných sprostredkovateľov, ale aj poradcov. Winners Group svoju činnosť zameriava na štyri základné oblasti. Rovnako tiež spoločnosť winners group ponúka svojim klientom komplexnú ponuku sprostredkovania finančných produktov.

Finančný trh možno rozdeliť do viacerých kategórií. Na základe účelu použitia finančných prostriedkov ho možno rozdeliť nasledovne:

peňažný trh: predstavuje jednak trh krátkodobých úverov, ale aj krátkodobých cenných papierov. Ich charakteristickým znakom je ich splatnosť do jedného roka.

kapitálový trh: trh strednodobých a krátkodobých úverov a cenných papierov.

Ďalej sa finančný trh delí podľa trhov, ktoré majú svoju vlastnú štruktúru a sú súčasťou finančného trhu:

peňažný trh – predstavuje tú časť finančného trhu, na ktorej dochádza k požičiavaniu aktív s krátkodobou splatnosťou na úverovom princípe,

kapitálový trh – na kapitálovom trhu dochádza k obchodovaniu s cennými papiermi. Na tejto časti finančného trhu dochádza ku obchodovaniu kapitálu s nízkou likviditou.

devízový trh – predstavuje trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po zahraničných menách,

trh s drahými kovmi – tá časť finančného trhu, na ktorej sa obchoduje s drahými kovmi (napríklad zlato, striebro),

poistný trh – stretáva sa na ňom ponuka a dopyt po poistení. Na strane ponuky vystupujú poisťovne, na strane dopytu záujemcovia o poistenie.