Členenia finančného trhu

Financie

Finančný trh predstavuje miesto, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po finančných službách. Predstavuje najdôležitejší čiastkový trh každej ekonomiky. V nižšie uvedenom texte môžete bližšie spoznať jednotlivé strany, teda dopyt a ponuku, ako aj členenie finančného trhu. Rozumejte svetu, ktorý sa týka aj vás. Finančná gramotnosť je v dnešnej dobe nevyhnutná. Vzdelávajte sa v oblasti finančného trhu aj vy.

Účastníci na finančnom trhu

Ponuka na finančnom trhu – je tvorená prebytkovým sektorom. Skladá sa z viacerých inštitúcii, napríklad banky, poisťovne, leasingové spoločnosti, finančné domy a podobne. Hlavným cieľom týchto inštitúcii je vytvárať finančnú ponuku a presúvať disponibilné finančné prostriedky pre tých, ktorí ich momentálne potrebujú.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt money iconDopyt na finančnom trhu – je tvorený deficitným sektorom. Skladá sa z bežného obyvateľstva, ziskových a neziskových organizácii, vládnych sektorov, podnikateľských subjektov a podobne. Tieto subjekty potrebujú urýchlene využiť určitý finančný nástroj a znížiť tak svoj finančný deficit. Týmto subjektom sa snažia pri finančnom rozhodovaní napomôcť viaceré subjekty. Najznámejší účastníci finančného trhu sú finanční sprostredkovatelia a poradcovia. Tieto subjekty nájdeme aj vo finančnej spoločnosti winners group. V čom spočíva hlavná pracovná náplň finančných poradcov spoločnosti Winners Group? Venujú sa najmä sledovaniu vývoja na finančnom trhu a odovzdávaní poznatkov na základe požiadania svojim klientom. Napomáhajú im uskutočňovať efektívne finančné rozhodnutia. Finanční sprostredkovatelia Winners Group svojim klientom zase napomáhajú počas celého procesu – od výberu správneho finančného nástroja až po jeho získanie a riadenie.

Výsledkom pôsobenia ponuky a dopytu na finančnom trhu je cena, ktorej forma sa však v prípade finančných nástrojov líši. V prípade hypoték a úverov je cena vyjadrená vo forme úrokov, v poisťovníctve sa napríklad používa poistné.

Členenie finančného trhu

Finančný trh sa člení na základe viacerých kritérií. Medzi najznámejšie patrí členenie podľa časového hľadiska, podľa vecného vymedzenia, teritoriálneho hľadiska a z hľadiska organizovanosti.

Finančný trh z časového hľadiska možno rozdeliť:

  • peňažný trh: jedná sa o trh s finančnými nástrojmi krátkodobého charakteru (doba splatnosti je kratšia ako 1 rok),
  • kapitálový trh: predstavuje trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po strednodobých a dlhodobých finančných nástrojoch (splatnosť viac ako 1 rok).

Finančný trh podľa vecného vymedzenia sa delí nasledovne:

  • peňažný trh,
  • devízový trh,
  • kapitálový trh,
  • trh cenných papierov,
  • trh drahých kovov,
  • poistný trh.

Finančný trh podľa teritoriálneho hľadiska sa delí na:

  • národný trh: ponuka a dopyt po finančných nástrojoch sa sústreďuje na domácom trhu,
  • medzinárodný trh: finančné transakcie prekračujú aj národné hranice.

Finančný trh z hľadiska organizovanosti sa delí na finančný trh organizovaný a neorganizovaný.

Rozdelenie finančného trhu však nie je jednotné a každá literatúra uvádza iné rozdelenie.