Financie

Sektor služieb- finančné služby

Národné hospodárstvo každej krajiny sa skladá z viacerých častí. Tieto časti sa inak nazývajú aj sektory a každá ekonomika v sebe kombinuje štyri základné sektory – primárny, sekundárny, terciárny a kvartérny. Jedným z najvýznamnejších, ktorý predstavuje zdroj rastu každej národnej ekonomiky, je sektor terciárny, ktorý sa inak nazýva aj sektor služieb. Sektor služieb je charakteristický viacerými črtami:

         relatívne nízka investičná náročnosť,

         predstavuje jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sa sektorov vo vyspelých krajinách,

         zavádzanie výdobytkov vedy a techniky,

         na terciárny sektor sa prenášajú viaceré činnosti, ktoré spadajú pod sekundárny sektor,

         vysoký rast produktivity práce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesDôležitou časťou sektoru služieb sú finančné služby. Finančné služby možno charakterizovať ako akúkoľvek činnosť, ktorá sa spája s financiami. Základným miestom, vďaka ktorému sa finančné služby realizujú, je finančný trh. Finančný trh predstavuje miesto, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po finančných službách. Na strane dopytu stoja tí (fyzické a právnické osoby), ktoré majú záujem o určitý finančný produkt. Na strane ponuky stoja zase tí, ktorí finančné služby ponúkajú. Jedná sa najčastejšie o špecializované inštitúcie – banky, poisťovne, leasingové spoločnosti a podobne. Nachádzajú sa tu však aj špeciálne subjekty, ktoré sa nazývajú finanční poradcovia a sprostredkovatelia. Tieto subjekty sa zaoberajú sledovaním vývoja finančného trhu. Aj spoločnosť Winners Group má svojich finančných špecialistov, ktorí vystupujú jednak vo forme finančných sprostredkovateľov, ale aj poradcov. Winners Group svoju činnosť zameriava na štyri základné oblasti. Rovnako tiež spoločnosť winners group ponúka svojim klientom komplexnú ponuku sprostredkovania finančných produktov.

Finančný trh možno rozdeliť do viacerých kategórií. Na základe účelu použitia finančných prostriedkov ho možno rozdeliť nasledovne:

peňažný trh: predstavuje jednak trh krátkodobých úverov, ale aj krátkodobých cenných papierov. Ich charakteristickým znakom je ich splatnosť do jedného roka.

kapitálový trh: trh strednodobých a krátkodobých úverov a cenných papierov.

Ďalej sa finančný trh delí podľa trhov, ktoré majú svoju vlastnú štruktúru a sú súčasťou finančného trhu:

peňažný trh – predstavuje tú časť finančného trhu, na ktorej dochádza k požičiavaniu aktív s krátkodobou splatnosťou na úverovom princípe,

kapitálový trh – na kapitálovom trhu dochádza k obchodovaniu s cennými papiermi. Na tejto časti finančného trhu dochádza ku obchodovaniu kapitálu s nízkou likviditou.

devízový trh – predstavuje trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po zahraničných menách,

trh s drahými kovmi – tá časť finančného trhu, na ktorej sa obchoduje s drahými kovmi (napríklad zlato, striebro),

poistný trh – stretáva sa na ňom ponuka a dopyt po poistení. Na strane ponuky vystupujú poisťovne, na strane dopytu záujemcovia o poistenie.

 

Lízing od Winners Group

Súčasťou finančného trhu je aj poisťovníctvo ako jeho samostatná časť. Aj keď súčasný poistný trh je pomerne vyspelý, nebolo to tak vždy. Poisťovníctvo má svoj pôvod zakorenený už v období pred našim letopočtom. Vznik poisťovníctva je spojený s neistotou. Ľudia si neboli istí tým, čo môže budúcnosť priniesť, preto si začali jednotlivé riziká uvedomovať. Aj keď sa snažili ich odstrániť, nie vždy sa to podarilo a z toho dôvodu sa ich snažili aspoň eliminovať. A práve snaha chrániť sa je úzko spätá so základmi poisťovníctva. Najstaršie poistné vzťahy boli postavené na rovnakom princípe ako tie súčasné – princíp solidarity. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financieVznik poisťovníctva ako samostatnej časti národného hospodárstva možno priradiť do obdobia od 16.  až do 18. storočia. Moderné poisťovníctvo, aké je známe aj v súčasnosti, má svoje počiatky približne na začiatku 17. storočia a je úzko späté s krajinou, v ktorej vzniklo – Anglickom. V tomto období bol veľmi populárny námorný obchod, z toho dôvodu sa v jednej londýnskej kaviarni stretávali majitelia lodí a samotní obchodníci, aby medzi sebou uzatvárali obchody. Makléri, ktorí mali v tom období na starosti poisťovanie plavidiel aj s nákladom sa osobitne stretávali s obchodníkmi a na papier vyčíslovali, aká hodnota majetku má byť poistená. Obchodníci zase spísali, do akej sumy sú ochotní maklérovi za majetok ručiť. Následne makléri vyčíslili hodnotu, ktorú musel klient upisovateľovi splatiť.

Neskôr sa objavilo aj „zodpovedné poistenie“. Toto poistenie je spájané s Francúzskom, pričom išlo o poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli v dôsledku prevádzky konského záprahu. Tento typ poistenia však predstavoval prvotný „prototyp“ tohto typu poistenia. Jeho rozmach sa datuje do obdobia 19. storočia a je spätý s rozvojom dopravy.

Dnes už existujú viaceré typy poistení. Každé z nich má však svoje korene už v dávnej minulosti. Poistením sa zaoberajú nielen špecializované inštitúcie, nazývané poisťovne, ale je predmetom rozličných vzťahov medzi sprostredkovateľom a klientom. Na finančnom trhu dnes vystupujú špecialisti, ktorí sa nazývajú finanční sprostredkovatelia. Ich hlavnou úlohou je na základe žiadosti svojho klienta sprostredkovať určitý typ poistenia, o ktorý ma klient záujem. Finanční sprostredkovatelia majú väčšinou vytvorené úzke vzťahy s rozličnými finančnými inštitúciami a poisťovňami, ktoré sa špecializujú buď na jeden typ poistenia (napríklad zdravotné poistenie), alebo ponúkajú širokú paletu poistných produktov. Takouto inštitúciou, zaoberajúcou sa poistným sprostredkovaním, je aj spoločnosť Winners Group. Spoločnosť winners group sa zameriava na rozličné druhy poistenia. Okrem poisťovníctva sa spoločnosť Winners Group venuje aj oblasti sprostredkovania hypoték, realít a leasingu.

 

 
Sidebar