Welcome to Wiki Site

Basement of Knowledge

Paletové regály dnes a v minulosti

Paletový regál predstavuje základ každého skladového priestoru. Používa sa všade tam, kde sa tovar alebo materiál skladuje alebo sa s ním manipuluje. Paletové regály predstavujú kovové riešenia, ktorých hlavným účelom je ukladanie euro paliet. Systém paletových regálov zabezpečuje ľahký prístup ku každej skladovanej palete. Palety sa obvykle ukladajú vedľa seba na dĺžku, prípadne na šírku v množstve 2 až 4 palety.

Paletové regály v minulosti

Prvé paletové regály pripomínali skôr konštrukcie, ktoré si každý vyrábal podľa svojich potrieb. V minulosti bolo obvyklé, že sa paletové regály šróbovali, čo bolo náročné nielen z hľadiska montáže, ale aj jej celkového času. Vďaka šróbovaniu však bolo náročne vykonať demontáž zariadenia a jeho prestavanie podľa potrieb, čo dalo podnet na vznik perforovaných stojanov, ktoré je v súčasnosti možné prestavať do požadovanej výšky.

Paletové regály v súčasnosti

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt paletové regálySúčasnosť ponúka viacero typov paletových regálov. Regály je možné prestavať do požadovanej výšky regálov podľa potrieb skladu. Problematickým sa však stáva, ak sa zákazník rozhodne montáž zariadenia vykonať od určitého výrobcu, avšak zaobstará si doplnky k paletovým regálom od iného. Výrobky od rozličných výrobcov v tomto prípade nie sú kompatibilné. Ponuka paletových regálov je naozaj rozsiahla. Paletové regály sa väčšinou konštruujú tak, aby dokázali uskladniť čo najviac paliet buď pozdĺž, alebo na seba. Optimálne množstvo paliet sú 2-4 palety. Súčasné paletové regály sú zhotovené z materiálov, ktoré dokážu udržať nadštandardnú tonáž tovaru uskladneného na paletách. Hmotnosť police je obvykle v rozmedzí od 2 000 do 3 000 kilogramov. Nosnosť pola sa pohybuje od 5 000 – 10 000 kilogramov.

Paletové regály predstavujú investíciu dostupnú každému. Považujú sa za skladovací prostriedok, ktorý je účinný a jeho obstarávacia cena nie je až taká vysoká. Výhodou paletových regálov je ich ľahká montáž a demontáž. Súčasné paletové systémy sú navrhnuté tak, aby sa dokázali veľmi ľahko prestavať na požadovanú veľkosť. Paletové regály sú v súčasnosti zariadením, ktoré nájdeme v takmer každom sklade po celom svete. Inštaláciou paletového regálu sa v sklade šetrí priestor, vďaka čomu dochádza aj k znižovaniu prevádzkových nákladov. Umožňujú tiež, aby bol skladovaný tovar bezpečne uložený a pri správnom označení dochádza aj k ľahšej orientácii v skladovom priestore. Paletové regály prestavujú flexibilné riešenie s pomerne malou investíciou. Paletové regály je možné nainštalovať jednostranne, ale aj dvojstranne, čo ich robí skutočne výnimočnými. Paletové regály prestavujú najbezpečnejšiu formu pre skladovanie alebo prekládku materiálu.

 

 

Členenia finančného trhu

Finančný trh predstavuje miesto, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po finančných službách. Predstavuje najdôležitejší čiastkový trh každej ekonomiky.

Účastníci na finančnom trhu

Ponuka na finančnom trhu – je tvorená prebytkovým sektorom. Skladá sa z viacerých inštitúcii, napríklad banky, poisťovne, leasingové spoločnosti, finančné domy a podobne. Hlavným cieľom týchto inštitúcii je vytvárať finančnú ponuku a presúvať disponibilné finančné prostriedky pre tých, ktorí ich momentálne potrebujú.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt money iconDopyt na finančnom trhu – je tvorený deficitným sektorom. Skladá sa z bežného obyvateľstva, ziskových a neziskových organizácii, vládnych sektorov, podnikateľských subjektov a podobne. Tieto subjekty potrebujú urýchlene využiť určitý finančný nástroj a znížiť tak svoj finančný deficit. Týmto subjektom sa snažia pri finančnom rozhodovaní napomôcť viaceré subjekty. Najznámejší účastníci finančného trhu sú finanční sprostredkovatelia a poradcovia. Tieto subjekty nájdeme aj vo finančnej spoločnosti winners group. V čom spočíva hlavná pracovná náplň finančných poradcov spoločnosti Winners Group? Venujú sa najmä sledovaniu vývoja na finančnom trhu a odovzdávaní poznatkov na základe požiadania svojim klientom. Napomáhajú im uskutočňovať efektívne finančné rozhodnutia. Finanční sprostredkovatelia Winners Group svojim klientom zase napomáhajú počas celého procesu – od výberu správneho finančného nástroja až po jeho získanie a riadenie.

Výsledkom pôsobenia ponuky a dopytu na finančnom trhu je cena, ktorej forma sa však v prípade finančných nástrojov líši. V prípade hypoték a úverov je cena vyjadrená vo forme úrokov, v poisťovníctve sa napríklad používa poistné.

Členenie finančného trhu

Finančný trh sa člení na základe viacerých kritérií. Medzi najznámejšie patrí členenie podľa časového hľadiska, podľa vecného vymedzenia, teritoriálneho hľadiska a z hľadiska organizovanosti.

Finančný trh z časového hľadiska možno rozdeliť:

 • peňažný trh: jedná sa o trh s finančnými nástrojmi krátkodobého charakteru (doba splatnosti je kratšia ako 1 rok),
 • kapitálový trh: predstavuje trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po strednodobých a dlhodobých finančných nástrojoch (splatnosť viac ako 1 rok).

Finančný trh podľa vecného vymedzenia sa delí nasledovne:

 • peňažný trh,
 • devízový trh,
 • kapitálový trh,
 • trh cenných papierov,
 • trh drahých kovov,
 • poistný trh.

Finančný trh podľa teritoriálneho hľadiska sa delí na:

 • národný trh: ponuka a dopyt po finančných nástrojoch sa sústreďuje na domácom trhu,
 • medzinárodný trh: finančné transakcie prekračujú aj národné hranice.

Finančný trh z hľadiska organizovanosti sa delí na finančný trh organizovaný a neorganizovaný.

Rozdelenie finančného trhu však nie je jednotné a každá literatúra uvádza iné rozdelenie.

 

Sektor služieb- finančné služby

Národné hospodárstvo každej krajiny sa skladá z viacerých častí. Tieto časti sa inak nazývajú aj sektory a každá ekonomika v sebe kombinuje štyri základné sektory – primárny, sekundárny, terciárny a kvartérny. Jedným z najvýznamnejších, ktorý predstavuje zdroj rastu každej národnej ekonomiky, je sektor terciárny, ktorý sa inak nazýva aj sektor služieb. Sektor služieb je charakteristický viacerými črtami:

         relatívne nízka investičná náročnosť,

         predstavuje jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sa sektorov vo vyspelých krajinách,

         zavádzanie výdobytkov vedy a techniky,

         na terciárny sektor sa prenášajú viaceré činnosti, ktoré spadajú pod sekundárny sektor,

         vysoký rast produktivity práce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesDôležitou časťou sektoru služieb sú finančné služby. Finančné služby možno charakterizovať ako akúkoľvek činnosť, ktorá sa spája s financiami. Základným miestom, vďaka ktorému sa finančné služby realizujú, je finančný trh. Finančný trh predstavuje miesto, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po finančných službách. Na strane dopytu stoja tí (fyzické a právnické osoby), ktoré majú záujem o určitý finančný produkt. Na strane ponuky stoja zase tí, ktorí finančné služby ponúkajú. Jedná sa najčastejšie o špecializované inštitúcie – banky, poisťovne, leasingové spoločnosti a podobne. Nachádzajú sa tu však aj špeciálne subjekty, ktoré sa nazývajú finanční poradcovia a sprostredkovatelia. Tieto subjekty sa zaoberajú sledovaním vývoja finančného trhu. Aj spoločnosť Winners Group má svojich finančných špecialistov, ktorí vystupujú jednak vo forme finančných sprostredkovateľov, ale aj poradcov. Winners Group svoju činnosť zameriava na štyri základné oblasti. Rovnako tiež spoločnosť winners group ponúka svojim klientom komplexnú ponuku sprostredkovania finančných produktov.

Finančný trh možno rozdeliť do viacerých kategórií. Na základe účelu použitia finančných prostriedkov ho možno rozdeliť nasledovne:

peňažný trh: predstavuje jednak trh krátkodobých úverov, ale aj krátkodobých cenných papierov. Ich charakteristickým znakom je ich splatnosť do jedného roka.

kapitálový trh: trh strednodobých a krátkodobých úverov a cenných papierov.

Ďalej sa finančný trh delí podľa trhov, ktoré majú svoju vlastnú štruktúru a sú súčasťou finančného trhu:

peňažný trh – predstavuje tú časť finančného trhu, na ktorej dochádza k požičiavaniu aktív s krátkodobou splatnosťou na úverovom princípe,

kapitálový trh – na kapitálovom trhu dochádza k obchodovaniu s cennými papiermi. Na tejto časti finančného trhu dochádza ku obchodovaniu kapitálu s nízkou likviditou.

devízový trh – predstavuje trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po zahraničných menách,

trh s drahými kovmi – tá časť finančného trhu, na ktorej sa obchoduje s drahými kovmi (napríklad zlato, striebro),

poistný trh – stretáva sa na ňom ponuka a dopyt po poistení. Na strane ponuky vystupujú poisťovne, na strane dopytu záujemcovia o poistenie.

 

Lízing od Winners Group

Súčasťou finančného trhu je aj poisťovníctvo ako jeho samostatná časť. Aj keď súčasný poistný trh je pomerne vyspelý, nebolo to tak vždy. Poisťovníctvo má svoj pôvod zakorenený už v období pred našim letopočtom. Vznik poisťovníctva je spojený s neistotou. Ľudia si neboli istí tým, čo môže budúcnosť priniesť, preto si začali jednotlivé riziká uvedomovať. Aj keď sa snažili ich odstrániť, nie vždy sa to podarilo a z toho dôvodu sa ich snažili aspoň eliminovať. A práve snaha chrániť sa je úzko spätá so základmi poisťovníctva. Najstaršie poistné vzťahy boli postavené na rovnakom princípe ako tie súčasné – princíp solidarity. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financieVznik poisťovníctva ako samostatnej časti národného hospodárstva možno priradiť do obdobia od 16.  až do 18. storočia. Moderné poisťovníctvo, aké je známe aj v súčasnosti, má svoje počiatky približne na začiatku 17. storočia a je úzko späté s krajinou, v ktorej vzniklo – Anglickom. V tomto období bol veľmi populárny námorný obchod, z toho dôvodu sa v jednej londýnskej kaviarni stretávali majitelia lodí a samotní obchodníci, aby medzi sebou uzatvárali obchody. Makléri, ktorí mali v tom období na starosti poisťovanie plavidiel aj s nákladom sa osobitne stretávali s obchodníkmi a na papier vyčíslovali, aká hodnota majetku má byť poistená. Obchodníci zase spísali, do akej sumy sú ochotní maklérovi za majetok ručiť. Následne makléri vyčíslili hodnotu, ktorú musel klient upisovateľovi splatiť.

Neskôr sa objavilo aj „zodpovedné poistenie“. Toto poistenie je spájané s Francúzskom, pričom išlo o poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli v dôsledku prevádzky konského záprahu. Tento typ poistenia však predstavoval prvotný „prototyp“ tohto typu poistenia. Jeho rozmach sa datuje do obdobia 19. storočia a je spätý s rozvojom dopravy.

Dnes už existujú viaceré typy poistení. Každé z nich má však svoje korene už v dávnej minulosti. Poistením sa zaoberajú nielen špecializované inštitúcie, nazývané poisťovne, ale je predmetom rozličných vzťahov medzi sprostredkovateľom a klientom. Na finančnom trhu dnes vystupujú špecialisti, ktorí sa nazývajú finanční sprostredkovatelia. Ich hlavnou úlohou je na základe žiadosti svojho klienta sprostredkovať určitý typ poistenia, o ktorý ma klient záujem. Finanční sprostredkovatelia majú väčšinou vytvorené úzke vzťahy s rozličnými finančnými inštitúciami a poisťovňami, ktoré sa špecializujú buď na jeden typ poistenia (napríklad zdravotné poistenie), alebo ponúkajú širokú paletu poistných produktov. Takouto inštitúciou, zaoberajúcou sa poistným sprostredkovaním, je aj spoločnosť Winners Group. Spoločnosť winners group sa zameriava na rozličné druhy poistenia. Okrem poisťovníctva sa spoločnosť Winners Group venuje aj oblasti sprostredkovania hypoték, realít a leasingu.

 

 

Kabelky

Kabelku možno definovať ako predmet, vďaka ktorému je možné prenášať alebo nosiť niektoré veci neustále so sebou. V 21. storočí sú kabelky dôležité nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Za kabelku možno považovať všetko to, do čoho môžeme vložiť rozličné predmety. Jedná sa jednak o drobnosti, ale existujú aj také kabelky, v ktorých je možné prenášať veľké predmety (napríklad zošity alebo notebooky).

Súvisiaci obrázokTermín kabelka sa po prvý krát objavil na začiatku 19. storočia. Dovtedy existovali len určité napodobeniny, ktoré sa dnešným kabelkám len podobali. Prvá napodobenina sa objavila už v období staroveku. Neskôr sa začínali zhotovovať brašne z látky a staroveké vaky. Kabelky sa už odjakživa používajú na prenos a úschovu cenností. Aj keď v minulosti boli výhradou mužov, od 15. storočia sa kabelky začínali stávať populárnymi aj medzi ženami, ktoré menšie kožené vrecká, v ktorých mali uložené rozličné cennosti nosili upevnené na stehnách. V tomto období sa začali zhotovovať aj väčšie kabelky, ktoré slúžili ako batožina. V minulosti boli kabelky zhotovované väčšinou ručne, preto mali oveľa väčšiu hodnotu. V súčasnosti, vďaka zavádzaniu nových výrobných postupov a materiálov sa cena kabeliek podstatne znížila.

V súčasnosti sa kabelky tešia popularite jednak u žien, ale rovnako aj u mužov.  U žien sú populárne takmer všetky druhy kabeliek, muži uprednostňujú kabelky aktovkové, športové alebo kabelky určené na každodenné nosenie – tzv. crossbody kabelky.

Súčasné kabelky možno rozdeliť do viacerých skupín. Najčastejšie sa kabelky delia podľa ich veľkosti a účelu, na ktorý sa používajú. Medzi základné typy kabeliek zaraďujeme nasledovné:

 • listové kabelky: typ kabeliek, ktorý je najmenší. Sú vhodné na akúkoľvek spoločenskú udalosť. Listové kabelky sú malé, obdĺžnikového tvaru a vzhľadom na to, že nemajú ramienka sa najčastejšie nosia v rukách.
 • kabelky na každodenné nosenie: sem zaraďujeme tzv. „shopper bag“, „satchel bag“ a „hobo bag“. Tieto druhy kabeliek sú charakteristické tým, že je možné v nich nosiť takmer čokoľvek. Sú väčšie, určené na každodenné nosenie, ale ak sú vhodne doladené, je možné ich nosiť aj na spoločenské udalosti.
 • aktovkové kabelky: tento typ kabeliek je rovnako určený na každodenné nosenie. Aktovkové kabelky bývajú najčastejšie vyrobené z kože, sú obdlžníkového tvaru a majú väčšie rozmery.
 • batohy: batohy sa začínajú stávať módnym hitom. Nosia sa na chrbte, vyrábajú sa z kože alebo z textílii a dokážu veľmi zaujímavo dotvoriť akýkoľvek outfit.
 • športové tašky: typ kabeliek, ktoré sú určené pre nosenie na športoviská alebo do fitness centier. Do športových tašiek môžeme uložiť všetky potrebné predmety, ktoré budeme pri športovej aktivite potrebovať. Jedná sa o fľaše, oblečenie ale aj rôzne športové doplnky.
 

Strechy- typy a druhy

Strecha predstavuje stavebnú konštrukciu, ktorá je najvrchnejšou časťou stavby a chráni ju. Vďaka strešnému systému je tiež prebytočná voda odvádzaná mimo strechy a zabraňuje jej hromadeniu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt roofHlavné funkcie strechy spočívajú v:

 1. ochrana stavby: strecha zabraňuje nežiadúcim poveternostným vplyvom (sneh, dážď, voda, vietor, slnečné žiarenie, akustické zvuky) preniknúť dovnútra stavby. Každá strecha by tiež mala odvádzať prebytočnú vodu z hornej časti stavby a zabraňovať tak jej hromadeniu, čo sa neskôr premietne do poškodenia strešného systému alebo výskytu plesní.
 2. izolačná funkcia: spočíva vo vodotesnení a tepelnej izolácii.
 3. estetická funkcia: dotvára celkový vzhľad objektu.

Existujú viaceré tvary strechy a materiálov, z ktorých býva strešná krytina zhotovená. Medzi základné tvary strechy patria:

–          pultová strecha: má len jednu strešnú rovinu. Používa sa prevažne na stavby na konci pozemku, na prístrešky a podobne. Predstavuje ekonomickú alternatívu, preto sa začína čoraz viac používať aj na stavbách, prevažne na solárnych domoch.

–          sedlová strecha: predstavuje najpoužívanejší typ strechy. Má dve strešné roviny a používa sa väčšinou pri radovej výstavbe domov a bytov.

–          valbová strecha: používa sa na zastrešenie objektov v tvare L a objektov v obdĺžnikovom tvare.

–          stanová strecha: má väčšinou štyri strešné roviny, ktoré sa na vrchole spájajú do jedného bodu.

–       manzardová strecha: stáva sa čoraz obľúbenejšou, pretože umožňuje optimálne využitie nielen podkrovného priestoru, ale aj celkového obytného priestoru v stavbe.

Na základe použitého materiálu pri zhotovovaní strešného systému možno strechy rozdeliť na:

–         keramická strešná krytina – základným materiálom je keramická škridla, ktorá má niekoľkoročnú tradíciu. Základnou surovinou pri výrobe takéhoto typu škridle je hlina. Na stavebnom trhu nájdeme keramickú škridlu vo viacerých farebných vyhotoveniach, pričom sa vyznačujú stálosťou farby a odolnosťou.

–          betónová strešná krytina – základným materiálom je betónová škridla, ktorá sa vyrába z cementu, piesku vody a rozličných prímesí. Vyrába sa vo viacerých farebných prevedeniach, ale sú dostupné aj jej rozličné tvary. Veľmi používanou je aj tzv. bobrovka.

–          bridlicová strešná krytina – základným materiálom je bridlicová škridla, ktorá sa zhotovuje z kameňa, vďaka čomu sa nazýva aj kamenná krytina. Bola veľmi obľúbeným materiálom pri zhotovovaní strešného systému hlavne v minulosti, dnes je jej používanie na ústupe. Vďaka kameňu, ktorý môže byť prírodný alebo umelý, dotvára bridlicová strešná krytina celkový zaujímavý estetický vzhľad celej stavbe.

V súčasnosti sú na strechy v západnom systéme kladené vysoké nároky a požiadavky, ktoré musia byť pred zhotovením strechy splnené. Jedná sa najmä o technické, funkčné a estetické parametre. Avšak stavebný trh už ponúka rozličné riešenia pri montáži alebo rekonštrukcii strechy.

 

Servis kotlov

Kotol predstavuje zariadenie, ktoré je určené na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Súčasné moderné kotly predstavujú oproti ich predchodcom zložitejšie zariadenia, ktoré dokážu správne fungovať už aj automatizovane. Tento proces je však závislý od druhu paliva, vďaka ktorému sú vykurovanie a teplá úžitková voda získavané. Podľa druhu paliva, pomocou ktorého je činnosť kotla zabezpečená ich možno rozdeliť nasledovne:

–          kotly plynové,

–          kotly na drevo,

–          kotly na tuhé palivo,

–          kotly na palety,

–          kotly elektrické,

–          kotly na biomasu,

–          splyňovacie a kondenzačné kotly.

Uvedené možnosti však nepredstavujú všetko, pomocou čoho sa môžu domácnosti vykurovať. Oblasť s vykurovacou technikou neustále napreduje, čo sa podpísalo aj v príchode nových možností na trh.

Ak sa takéto zariadenia v domácnosti alebo v hospodárskom priestore nachádzajú, je potrebné zabezpečiť pravidelný servis kotlov. Kotly predstavujú zariadenia, ktoré musia mať vykonanú pravidelnú prehliadku minimálne jeden krát za rok. Pri takejto prehliadke servisný technik zisťuje, či zariadenie pracuje tak, ako má. Servis kotla však nemôže vykonávať len tak hocikto. Je potrebné, aby túto činnosť vykonávali autorizované osoby, ktoré sú na túto činnosť dostatočne vyškolené.

Servis kotlov väčšinou pozostáva z nasledovných činností:

–          kontrola prívodu plynu do zariadenia,

–          kontrola odvádzania spalín zo zariadenia,

–          kontrola do akej miery je zariadenie plynotesné,

–          kontrola hydraulickej časti kotla,

–          kontrola elektrickej časti kotla,

–          kontrola súčiastok kotla (kontrola horáka, výmenníka, ventilov a filtrov),

–          kontrola spaľovania,

–          kontrola emisných hodnôt,

–          celková kontrola stavu zariadenia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt servis kotlovKotle predstavujú zariadenia, v ktorých dochádza spaľovaciemu procesu, počas ktorého sú na zariadenie vyvíjané vysoké povrchové teploty. Aj keď súčasné moderné vykurovacie zariadenia už dokážu zaznamenať priemerný časť prevádzky, na vyhodnotenie efektívnosti práce zariadenia je potrebné privolať servisného technika, ktorý dokáže zhodnotiť vyťaženosť zariadenia.

Servis kotlov sa odporúča vykonávať z viacerých dôvodov. Pri servisnej kontrole technik zisťuje, či zariadenie pracuje efektívne v súlade s bezpečnostnými predpismi. Majiteľ zariadenia si často krát neuvedomuje, že v prípade nesprávnej činnosti zariadenia dochádza k úniku plynu, spalín a tepla, čo sa môže negatívne odraziť vo viacerých oblastiach. Ak dochádza k úniku plynu, sú v ohrození života obyvatelia priestoru, ktorý kotol vykuruje. V prípade úniku spalín dochádza k znečisťovaniu životného prostredia. Ak sa jedná o únik tepla, majiteľovi zariadenia sa tvoria dodatočné (a úplne zbytočné) náklady na vykurovanie domácnosti. Ďalším dôvodom, prečo každoročne pristupovať ku pravidelnej revízii kotla je vystavenie servisného technika o absolvovaní každoročnej prehliadky. Ak kvôli nesprávnej činnosti kotla vznikne negatívna udalosť, vďaka dokladu o absolvovaní prehliadky si môže byť majiteľ istý, že mu poisťovňa preplatí náhradu škody.

 
Sidebar